Янгиликлар

Tuhmat haqida

Jurnalistningsavoli

Agaryuridikshaxsjismoniyshaxso‘ziningijtimoiytarmoqdagitelegramkanali/shaxsiysahifasiorqalio‘zigatuxmatqilganyokihaqoratlagan, debhisoblasa, jismoniyshaxs (bloger)danraddiyaberishnitalabqilishgahaqlimi?

Yuristningjavobi

«Ommaviyaxborotvositalarito‘g‘risida»giQonunning 34-moddasigako‘ra, yuridikyokijismoniyshaxsommaviyaxborotvositasidae’lonqilingan, haqiqatgamoskelmaydiganhamdao‘ziningsha’nivaqadr-qimmatiyokiishchanlikobro‘sinitahqirlovchima’lumotlaruchunraddiyaberishnitahririyatdantalabqilishgahaqlidir.

E’lonqilinganmaterialtufaylihuquqlarivaqonuniymanfaatlaribuzilganyuridikvajismoniyshaxslarmazkurommaviyaxborotvositasidaraddiyayokijavobnie’lonqilishgahaqlidir. Raddiyayokijavobberilishigasababbo‘lganmaterialbosilganaynio‘shasahifadamaxsusruknostidae’lonqilinishikerak.

Raddiyayokijavobgazetalardaularolingankundane’tiboranbiroyichida, boshqadavriynashrlardanavbatdagisondae’lonqilinishishart.

Tele-, radio-, video, kinoxronikaldasturlarvaommaviyaxborotnidavriytarqatishningboshqaelektronshakllaritahririyatitomonidanolinganraddiyayokijavobaynano‘shadasturyokiturkumda, kelgankunidane’tiboranbiroydankechiktirmayefirgaberiladi.

Agarraddiyayokijavobnie’lonqilishhajmivavaqtiommaviyaxborotvositasiningfaoliyatigazararyetkazishimumkinbo‘lsa, matnniaxborotmanbaiyokimuallifbilankelishilganholdaasoslangantahrirqilishgayo‘lqo‘yiladi.

Ommaviyaxborotvositasiraddiyani, javobnie’lonqilishdanbo‘yintovlasayoxudularnie’lonqilishuchunbelgilabqo‘yilganmuddatnibuzsa, yuridikyokijismoniyshaxsda’voarizasibilansudgamurojaatqilishgahaqlidir.